Friday, January 27, 2023

Konsulencë Financiare dhe Juridike

Përgatitje plan biznesi, Studim Fizibiliteti, Cash Flow etj, dhe gjithë dokumentacioni për aplikim kredie në bankat e nivelit të dytë.
Informon dhe instrukton bizneset ne lidhje me cështje te ndryshme që lidhen me legjislacionin tatimor dhe zbatimin e tij.
Azhornon subjektet me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe përgatit buletine informuese per klientët e saj.
(Asistojmë dhe ndihmojmë ne procesin e ankimit pranë Zyrës se Apelimit Tatimor)
Informojmë subjektet për gjetjen dhe zgjidhjen ne procedurat te lidhura importet – exportet si edhe taksat te tjera.
Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët.
Përfaqësim në marrëdheniet me QKR (regjistrim biznesi, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti etj).
Përfaqësim në marrëdheniet me QKL ( regjistrim biznesi, përgatitje dokumentacioni në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga institucioni etj ).
Përfaqësim në marrëdheniet me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Përfaqësim në marrëdheniet me ISSH dhe Zyrën e Punës.

Deklarimin elektronik (on-line) të:
Listëpagesave,Sigurimeve Shoqërore, TAP
TVSH-së, të Librave të Blerjeve dhe Librave të Shitjeve
Deklarimin dhe Largimin e punonjësve te rinj,
Tatimin mbi fitimin, tatim qeraje, Akcizën etj.

Mbyllje Bilanci (pregatitje të pasqyrave financiare vjetore) në përputhje me Standartet Kombëtare te Kontabilitetit, Standartet Ndërkombëtare te Kontabilitetit të reja dhe Legjislacionit Shqiptar.
Organizim i kontabilitetit me programe kompjuterike financiare.

Përgatitje dokumentash për pjesëmarrje në tendër ( prokurime publike )

Hartim dhe Zbatim Plan Biznesi, Studim Fizibiliteti.

EnglishItalyAlbania