Friday, January 27, 2023

Sherbime Fiskale

Mbajtja e llogarivete shërbimeve të kontabilitetit me programin e Informatizuar (rregjistrimi i faturave te blerjes , faturave te shitjes,veprimet e arkës,inventari, rregjistrimi i statement te bankave, kontabilizimet, veprimet paraprake te mbylljes dhe veprimet e mbylljes)
Deklarimet për I.Sh.P & Zyren e Punës :
Kontrat e punës te punëmarrësve (kolektive apo Individuale).
Deklarimin e punëmarësve ne Zyrën e Punësimit .
Deklarimin e aktivitetit në ISHP.
Hartimin e dosjeve personale per cdo punëmarrës (Librezë pune, Librezë kontributesh )
Rregjistri per punëmarrësit sipas VKM-së 594 dt.22.12.1997
Lejet e punës për të huaj (n.q.s subjekti ka te tillë ).
Lejet e qëndrimit për të huaj (n.q.s subjekti ka të tillë).

 

EnglishItalyAlbania