Friday, January 27, 2023

Rreth Nesh

SmarTax është studio kontabiliteti me mbi 20 vjet ekperiencë,e rregjistruar në QKB për ti ofruar biznesit vëndas dhe te huaj shërbime të Konsulencës Financiare, konsulenc kontabël dhe auditim te jashtëm.
SMARTAX do të jetë nje partner ideal dhe i besueshëm për biznesin tuaj që nga ofrimi i idesë per themelimin e biznesit si dhe në ndjekjen e vazhdimësisë së tij.

Për të gjithë bizneset e rregjistruar personat fizikë dhe juridikë (Sh.p.k & Sh.a) ju ofrojmë nje paketë të plotë shërbimesh si: hapje aktiviteti, konsulencë financiare dhe fiskale, mbajtje kontabiliteti, konsulencë mbiimportet – exportet, regjimet doganore, auditim,plane biznesi, studim fizibiliteti, studime mbi tregun, analizë kredie, këshillim për rekrutimin e burimeve njerëzore dhe azhornim me situaten ekonomiko-financiare në Shqipëri.
Rrjeti i klientelës se studios tonë vjen gjithmonë e në rritje,ku përfshihen biznese të profileve dhe xhirove të ndryshme duke filluar që nga bizneset e vogla me ose pa TVSH ,OJF, biznese të mëdha si dhe biznese VIP me aktiviete si: tregti, ndërtim, prodhim, shërbime etj.),
Studio e kontabilitetit “SMARTAX” po kthehet ne nje rrjet kombëtar dhe ndërkombëtar per t’ju gjendur sa më pranë biznesit dhe kryesisht klientëve te bizneseve me ortakë apo degë te shoqërive te huaja me origjine ITALIANE.

EnglishItalyAlbania